Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jai Jiva Yoga | De Yogacoach

Bij deelname aan en betaling van een workshop, (online) yogales of privéles, personal training, coaching sessie bij Jai Jiva Yoga De Yogacoach verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

ANNULERING/OPZEGGEN

• Indien een training, coaching sessie, (privé) les of workshop 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Tot aan 24 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos telefonisch worden verzet.

• Workshops, trainingen, coachingsessies en yogalessen vinden plaats onder voorbehoud: bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent als gevolg van overmacht kan een les komen te vervallen of worden verplaatst naar een andere datum. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt gezorgd voor gelijkwaardige vervanging door een gekwalificeerde (yoga)docent.

• In geval van annulering van een van de diensten vanuit Jai Jiva Yoga De Yogacoach, zullen de kosten worden gerestitueerd.

TARIEVEN

• De tarieven zijn te vinden op de site www.jaijiva.com en worden altijd schriftelijk bevestigd voor akkoord voorafgaand aan een training of sessie.

• Jai Jiva Yoga behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

• De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

• Jai Jiva Yoga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52994902

BETALING

• Betaling van deelname dient bij aanvang per pin te worden voldaan. Bij het afnemen van meerdere sessies of trainingen kan een totaalfactuur worden opgemaakt. Deze dient voor aanvang van de eerstgeplande sessie te zijn voldaan.

• Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft:

• Jai Jiva Yoga het recht de sessie te annuleren, of deelname te ontzeggen.

• Jai Jiva Yoga het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever/ deelnemer.

• Jai Jiva Yoga het recht om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID

• Jai Jiva Yoga De Yogacoach zorgt voor (online) lessen, trainingen, personal training, coaching sessies en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een activiteit. Deelname aan een activiteit verzorgd door Jai Jiva Yoga De Yogacoach doet de opdrachtgever/deelnemer altijd op eigen risico.

• Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, yogales of privéles te worden gemeld aan Jai Jiva Yoga De Yogacoach. Nalatigheid hierin valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer.

• Jai Jiva Yoga De Yogacoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens of na de workshop, yogales of privéles.

Jai Jiva Yoga De Yogacoach biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met de gekozen activiteit begint als je er niet zeker van bent of het verantwoord is, of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.

• Luister goed naar de instructies en volg deze op. Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yogaoefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

• Jai Jiva Yoga De Yogacoach is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

YOGALESSEN

• Jai Jiva Yoga De Yogacoach stelt in overleg en op aanvraag yogamatten en yogablokken ter beschikking voor gebruik tijdens de activiteiten. Deelnemers worden geacht met zorg en waardering om te gaan met deze spullen.

• De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.

• Jai Jiva Yoga De Yogacoach behoudt zich het recht voor om deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot de activiteiten van Jai Jiva Yoga De Yogacoach te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.

PERSOONSGEGEVENS

• Jai Jiva Yoga de Yogacoach verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Jai Jiva Yoga De Yogacoach gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

• Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, yogales, of privéles, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Jai Jiva Yoga De Yogacoach zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amersfoort.

© Copyright 2022


Jiske Reeskamp - Jai Jiva Yoga
Franklinstraat 70, 3817 VH, Amersfoort - 0031 (0)6 24 55 1787 namaste@jaijiva.com
BTW id nr: NL002097569B92 - KVK 52994902


HTML Creator